Schatkamer van Fryslân

Projecten van Tresoar

Lân fan Taal

‘The place to be’ voor elke cultuur- en literatuurgeïnteresseerde is Tresoar, de moderne bewaarplaats van de Friese historie. Je kunt er in 2018 kennismaken met de rijke Friese cultuur in Europees perspectief. Van Middeleeuwse tekst in de kluis via LED-projecties tot historisch reisbureau!

Lees meer over "Lân fan Taal" >>>LesberFryslân.pngLeesbaar Friesland/Lêsber Fryslân

In de zomer van 2018 start het literaire-citatenproject Leesbaar Friesland (Lêsber Fryslân). Publiek in Friesland en 'om utens' wordt gevraagd citaten aan te dragen uit beroemde Friese en Nederlandse romans, verhalen, gedichten en liederen. Die citaten moeten betrekking hebben op een geografische plek. Teksten van Simon Vestdijk over Harlingen bijvoorbeeld, of van Tsjêbbe Hettinga over kust, zee en polder. En natuurlijk van Vonne van der Meer over Vlieland of Theun de Vries over een boom in Veenwouden. Op deze manier ontstaat een 'leesbare kaart' van Friesland.
Lees meer over het project Leesbaar Friesland/Lêsber Fryslân >>>thumbnail_logo-Fryske-handen_tresoarstijl.jpgFryskeHannen: samen Friese historie toegankelijk maken

Met het laagdrempelige, tweetalige platform FryskeHannen wil Tresoar grote gedigitaliseerde collecties laten verrijken met gegevens. Dat kunnen de eigen archieven zijn of materiaal uit Redbot (Deltaplan Digitalisering), maar ook andere organisaties kunnen via FryskeHannen hun collecties ter bewerking voorleggen aan hun achterban. Lees meer over het project FryskeHannen >>>​​​ Jacobus Q Smink en deputearre Jannewietske de Vries.jpgNieuwe geschiedenis van de Friese literatuur

In 2006 verscheen de meest recente geschiedenis van de Friese literatuur Zolang de wind van de wolken waait. Dit is een mooi handboek voor de literatuurliefhebber of onderzoeker, maar bij het vak Fries in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het HBO is er behoefte aan een relatief eenvoudige en actuele Friese literatuurgeschiedenis. Daarnaast is er op dit moment ook geen toegankelijke introductie over de Friese literatuur voor bijvoorbeeld toeristen. Lees meer over de nieuwe geschiedenis van de Friese literatuur >>>Fryslân Uitgebeeld

Het digitaliseren van oude kaarten is één ding, maar hoe kun je dat materiaal vervolgens zó aanbieden, dat zowel liefhebbers als professionals er op een plezierige manier mee aan de slag kunnen? En hoe kun je het thema ‘voorname huizen in Fryslân op kaarten’ presenteren via een website? Dat was de aanleiding voor ‘Fryslân Uitgebeeld’, een project van RedBot, Tresoar en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer over Fryslân Uitgebeeld >>>RedBot.JPGRedBot

Onder de noemer RedBot werken twaalf Friese organisaties samen aan de realisatie van een duurzame digitale infrastructuur voor cultureel erfgoed voor de samenleving. Redbot is onderdeel van de nationale infrastructuur digitaal erfgoed (netwerk digitaal erfgoed).


Lees meer over "RedBot" >>>Onderduiken in Friesland

De overdracht van de complete onderduikregistraties van twee grote Friese hulporganisaties aan onderduikers heeft Tresoar ertoe gebracht om samen met Omrop Fryslân en tv-producent Wij van PS een project rond Underdûk yn Fryslân op te zetten. De betreffende archieven bevatten gegevens van meer dan 3000 onderduikers en kunnen worden beschouwd als zeer waardevolle oorlogsdocumenten.

Lees meer over "Onderduiken in Friesland >>>'Kunst met een opdracht, kunst en gemeenschap'

Onderzoek naar waardering en relatie van publiek met kunst in publieke ruimte

Het project 'Kunst met een opdracht, kunst en gemeenschap' is gericht op de versterking van de relatie tussen het museum, de lokale gemeenschap en kunst in de publieke ruimte. Het doel is om gezamenlijk de waardering voor kunst in de openbare ruimte door het publiek te onderzoeken. Het project loopt van juni 2016 tot en met eind 2017.

Lees meer over 'Kunst met een opdracht, kunst en gemeenschap' >>>

Holwerd: 'Schop in de Grond'

De regio Noordoost Friesland is krimpgebied. Krimp wordt geassocieerd met teruggang van voorzieningen, leegstand, verpaupering. Maar is dit nu een onvermijdelijkheid of biedt 'krimp' ook kansen en nieuwe uitdagingen?

Lees meer over 'Holwerd: Schop in de Grond' >>>