Schatkamer van Fryslân

Afscheidsbrief Folkert Bergsma

[Transcriptie originele afscheidsbrief Folkert, d.d. 14 februari 1944]

Geliefde Vader, Moeder, Sienie, Tine, Ellie en Frans,

Wat ik niet verwacht had, is vanmiddag gebeurd: Om ca. 12.15 werd ik naar het gerecht in Assen gebracht, dat mij ter dood veroordeelde. Morgen zullen we waarschijnlijk terechtgesteld worden. [doorhaling censuur]

Daar zal het dan zeker gebeuren. Ik heb zo-even mijn bijbel gekregen. Ik heb nog ca. 2 uur de tijd voor het licht uitgaat. Ik mag ook een apart briefje aan Rie schrijven. Dat we geen afscheid meer kunnen nemen, is misschien voor u wel het beste. Het zou toch geen afscheid voor altijd zijn. [doorhaling censuur].

Ik ben gelukkig erg rustig al kwam dit alles wel als een donderslag bij helderen hemel. Het is voor mij niet erg. Maar jullie allemaal achterlaten, dat is zo moeilijk. Mijn zakbijbeltje geef ik aan Rie, de grote geïllustreerde is voor Vader en Moeder en de derde (van de Bavinckschool) voor de anderen. Als ik wilde, zou ik de hele nacht wel kunnen doorschrijven, maar wat ik jullie te zeggen heb, kan ook in een kort briefje: waar ik kracht uit put (en jullie moeten dat ook doen) zijn o.a. de volgende teksten uit Johannes: "Het woord was God, en het is vlees geworden, en uit zijne volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade." Ja, amen! Vader en Moeder, dankt God dat jullie nog 4 kinderen over hebben. Ik heb zo pas voor het eerst heel even gehuild. Jullie zullen het ook zo moeilijk krijgen. Ik hoop dat Vader het druk blijft hebben op school en met andere karweitjes en Moeder in de huishouding. Mijn aards bestaan kunnen jullie niet rekken of redden, maar ik ben als Verbondskind geboren en hoop zo, neen zal zo, de eeuwigheid ingaan. Weest dan vertroost door de gedachte, dat als U deze brief krijgt, een van uw vijftal de plaats van bestemming heeft bereikt.

U heeft me dus geen ingenieur zien worden, maar dat is toch niet het voornaamste? Misschien is het voor Frans weggelegd. Het 3x voor mij gestorte geld kan dus voor hem dienen. Dus Vader en Moeder vaarwel. Weent, niet want ook voor U is een kroon weggelegd. Sienie meid, wordt gelukkig met Jan. Jullie hebt beide de goede keus gedaan, dus dan komt het goed, wees een zonnetje in huis. We waren zulke goede kameraden. Vervang me. Tine, blijf zo trouw en eerlijk als je altijd was opdat niemand je kroon neme. Je weet de weg. Vader en moeder hebben hem zo goed ze konden gewezen. Ellie, wees voor anderen wat je zijn kunt. Je bent zo vrolijk van aard. Blijf dat, dan kun je veel leed verzachten. Aanbid Jezus als je Zaligmaker. Frans, jong, jij wordt nu de "kroonprins". Werk hard en doe je best Vader en Moeder het leven zo goed mogelijk te maken. Ik had zulke mooie plannen voor de toekomst maar het kan niet. Jij moet nu mijn plaats innemen. – Weest allen goed voor Rie. Beurt haar op en leidt haar af-

Vergeeft het mij als ik vaak niet zo ben geweest als het moest. God heeft het mij om Christus wil reeds vergeven. Verder heb ik eigenlijk niets meer te zeggen. Doe de groeten aan Jan, Wim en zijn familie, aan onze eigen familie, aan de familie Bakker en de Westra's in Sexbierum, vooral de vrouw van Rients Westra en wens haar Gods bijstand. Groet verder alle bekenden. Het is te veel om ze allemaal op te noemen [doorhaling censuur]. Voorlopig eindig ik. Nu eerst aan Rie schrijven. Misschien schiet me straks nog iets te binnen. Weest sterk. De genade des Heren Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met jullie allen. Jullie moeten maar veel Gezang 17 zingen. Dat is zo mooi. Ik zal deze waarheid gauw ondervinden. Dààg, Folkert.