Schatkamer van Fryslân

Zoeken naar voorouders

​Tresoar beschikt over een schat aan gegevens over je Friese voorouders. Als officieel overheidsarchief worden hier de aktes van de Burgerlijke Stand van alle Friese gemeentes bewaard. Ook de zogenaamde DTBL-boeken, de boeken met de (kerkelijke) gegevens over dopen, trouwen, begraven en lidmaten uit de periode voor 1811 liggen in de depots van Tresoar. Als je er in wilt zoeken kan dat op www.allefriezen.nl, de speciale website voor stamboomonderzoek in Friesland. Tik daar in het zoekvenster de namen van je (over-)grootouders maar eens in: grote kans dat je de vermelding van hun trouwakte vindt (tenminste als dat meer dan 75 jaar geleden was, anders is het in verband met privacy nog niet openbaar). Zet wel even een '&' tussen de beide namen, anders werkt het niet (voorbeeld: Jelmer de Vries & Grietje de Jong).
Via de zoekbalk hierboven kun je ook zoeken, maar Alle Friezen is vollediger. Bovendien kun je daar direct ook de originele akte lezen en de handtekeningen van pake en beppe onder de akte zien staan. Ook kun je op Alle Friezen gegevens over voorouders vinden uit andere Tresoar-collecties, zoals de notariële archieven en de Memories van Successie (kijk voor wat er allemaal in zit op het bronnenoverzicht van Alle Friezen).

Hieronder vind je naast een overzicht van wat er in Alle Friezen zit nog een aantal andere zoekmogelijkheden om meer te weten te komen over het leven van je voorouders in Friesland.

Alle Friezen: Om te zoeken in de genealogische bronnen van Tresoar kun je het beste gebruik maken van de website Alle Friezen. Naast een aantal bronnen afkomstig van een aantal andere Friese archieven vind je daar de gegevens (en van een aantal bronnen ook de scans!) uit de volgende Tresoar-bronnen:

- Burgerlijke Stand: geboorte, huwelijk en overlijden (vanaf 1811) - met scans
- DTBL: dopen, trouwen, begraven en lidmaten voor 1811
- Burgerboeken
- Kadaster 1832
- Kamer van Koophandel
- Memories van successie
- Militairen 1795-1815
- Naamsaanneming 1811 - met scans
- Notarieel
- Ontvanger generaal
- Pottenbakkers
- Quaclappen
- Quotisatie 1749
- Registres civiques
- Rolboeken (Strafrecht) - met scans
- Stemkohieren
- Studenten Franeker
- Tietjerksteradeel bevolking
- Tietjerksteradeel hypotheekboeken
- Tietjerksteradeel informatieboeken
- Tietjerksteradeel speciekohieren

- Volkstelling 1744 - met scans

Subsites en andere bronnen

Adresboek 1928 : LET OP: OFFLINE
In 1928 verscheen het "Algemeen Adresboek voor de Provincie Friesland". In dit adresboek wordt een overzicht gegeven van de bevolking van Friesland, ingedeeld per dorp. In de meeste gemeenten zijn deze gegevens aangevuld met vermeldingen van beroepen en/of adressen.


Beroepen database : LET OP: OFFLINE
In veel archiefstukken komen namen voor van beroepen waarbij niet iedereen direct een duidelijk beeld krijgt van wat die persoon nou deed. Voorbeelden zijn bijv. grossant en kooltjer. In deze database kunt u opzoeken wat dat was.


Beroepenlijst Sint Annaparochie e.o. (1963) :
​In 1963 verscheen er een "Beroepenlijst" voor St. Annaparochie en de omliggende dorpen Berlikum, Ferwerd, Firdgum, Hallum, Hogebeintum, Hijum, St. Jacobiparochie, Marrum, Menaldum, Minnertsga, Oosterbierum, Oldebildtzijl, Oude Leije, Slappeterp, Tzummarum, Vrouwenparochie en Wier. In deze beroepenlijst, te vergelijken met een Gele Gids, is de telefoongids van deze dorpen ingedeeld naar beroep, van Aannemers tot (verkopers van) Zuivelproducten.Het boekje (80 bladzijden) is gescand door Hendrik Wobbes uit St. Jacobiparochie en is als doorzoekbaar PDF-bestand te downloaden. Let wel: het bestand is ruim 35 Mb groot.

DTBL-inventaris LET OP: OFFLINE
De DTB of preciezer DTBL-collectie omvat alle bewaard gebleven registers met informatie over dopen (geboorten), trouwen en begraven (overlijden) vóór 1812. Deze database geeft u een mogelijkheid om uit te zoeken welke registers van welke plaatsen bewaard zijn gebleven.


Emigrantenbrieven LET OP: OFFLINE
Emigranten die eenmaal in het land van bestemming waren aangekomen onderhielden vaak een uitvoerige briefwisseling met de achtergebleven familieleden en vrienden. Eén van die correspondenties maakt deel uit van het archief van de familie Hoogland, dat bij Tresoar berust. Het betreft brieven uit de jaren 1898-1940 van emigranten in Amerika aan Sjouke Johannes Hoogland, een welgestelde, doopsgezinde boer in St. Annaparochie. De originele brieven zijn gedigitaliseerd en op deze website te bekijken. Daarnaast zijn van alle teksten vertalingen beschikbaar in het Engels.

Familienamen 1811-1942
Hier wordt een (statistisch) overzicht gegeven van de familienamen voorkomende in resp. de overlijdens (naam overledene), de geboorten (naam kind) en de huwelijken (naam bruidegom en bruid) uit de Burgerlijke Stand van de Provincie Fryslân, in de periode 1811 - 1942 (overlijdens). Totaal bevat deze lijst 35.892 verschillende familienamen.


Familienamen in boeken LET OP: OFFLINE
Hierin kun je zoeken naar (1) een bepaalde familienaam of (2) naar de familienamen die in een bepaalde titel voorkomen. De meeste boeken zijn aanwezig in de bibliotheek van Tresoar. Je krijgt bij het zoekresultaat een directe link naar de catalogus.
Bij het zoekresultaat van een bepaalde familienaam wordt ook een directe link getoond om te zoeken naar familieadvertenties in De Krant Van Toen (o.a. Leeuwarder Courant).


Joodse bronnen LET OP: OFFLINE
Database met diverse gegevens over de Joodse bevolking van Friesland: besnijdenissen in Friesland, ca. 1750-1825; geboorten, hoofdzakelijk in Leeuwarden, 1816-1942; huwelijken in Leeuwarden, ca. 1772-1942; grafschriften in Friesland, ca. 1675-1972 (met afbeeldingen); aangenomen familienamen in 1811-1812; bevolking, 1850-1860

Friezen Gezocht

Deze 'Gids voor stamboomonderzoek in Friesland', geschreven door oud-Tresoar medewerker Pieter Nieuwland, is nog steeds een belangrijk naslagwerk voor iedereen die op zoek is naar Friese voorouders. Hoewel er door verdergaande digitalisering in die tien jaar veel is veranderd, is de basis van het boek, het beschrijven van de toepassingsmogelijkheden van de diverse bronnen voor het doen van genealogisch onderzoek, niet aangetast. Tresoar heeft besloten om het boek digitaal nu voor iedereen gratis beschikbaar te stellen. In eerste instantie gebeurt dat in een basale vorm, een doorzoekbare PDF zonder illustraties.Kentekens 1906-1950
Gegevens van tussen 1906 en 1950 in Friesland uitgereikte nummerbewijzen voor het rijden met auto of motorfiets. Met de mogelijkheid om te zoeken op familie- en plaatsnamen.


Friezen in de Tiendaagse Veldtocht LET OP: OFFLINE
Een website met ruim 4.000 Friese schutters en daarnaast andere militairen die hebben deelgenomen aan de krijgsverrichtingen van 1830 en 1831 in de tijd van de Belgische opstand.


HisGis, Historisch GIS Fryslân
Historisch kaartmateriaal (kadaster 1832, florenen 1700) gekoppeld aan database-gegevens


Nedergerechten
De Nedergerechten waren lokale rechtbanken in de grietenijen (gemeenten) en steden van Friesland in de periode van de late Middeleeuwen tot 1811. Zij hielden zich bezig met criminele, civiele en vrijwillige rechtspraak.
Blader door ruim 300.000 opnamen uit de Nedergerechten.

Overledenen Joure 1802-1856 LET OP: OFFLINE

Register van overledenen van de gemeente Joure over de periode 1802-1856, bijgehouden door Jan Jans Rinkes.


Plaatsnamen
De plaatsnamen-database van de oude Tresoar-website kon helaas niet meegenomen worden naar deze nieuwe site. Er wordt aan gewerkt om deze op een andere manier weer beschikbaar te stellen. Tot zolang stellen wij ter vervanging een aantal alternatieven beschikbaar.

Quaclappen
In de quaclappen (quaet clappen = kwaadspreken, roddelen) staan de teksten van de vonnissen van het Hof van Friesland in civiele zaken kort en bondig aangetekend. De database bevat de namen van de partijen (eisers en gedaagden) uit de periode 1527-1591, zoals ze in de quaclappen zijn geregistreerd.


- de database 1527-1591 is opgenomen in Alle Friezen
- transcripties en bewerkingen 1600-1612, gemaakt door Jan Post (PDF)
- transcripties en bewerkingen 1613-1620, gemaakt door Jan Post (PDF)Sonttol-registers
De Sonttolregisters (STR) vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken. Ze zijn (met hiaten in de eerste decennia) bewaard gebleven voor de periode 1497 tot 1857, toen de tol werd opgeheven. Vanaf 1574 is de serie vrijwel compleet. In de Sonttolregisters komen veel Friese schepen en schippers voor.

Woningkaarten Ooststellingwerf
Een vorm van bevolkingsadministratie die aan het begin van de vorige eeuw werd geïntroduceerd, zijn de zogenaamde woningkaarten. Voor een deel van de gemeente Ooststellingwerf zijn deze kaarten gescand door leden van de historische vereniging Oosterwolde. Het betreft de dorpen Haule, Appelscha, Haulerwijk, Donkerbroek en Oosterwolde. De kaarten dateren uit de periode 1920-1940.