Schatkamer van Fryslân

Memories van Successie

​De memories van successie bieden de onderzoeker de mogelijkheid inzage te krijgen in de vermogenspositie van voorouders. Bovendien kan er informatie gevonden worden over familieleden die anders moeilijk te vinden is. In deze database vindt u een index van alle bewaard gebleven Memories van Successie uit de periode 1818-1902.

Sinds het begin van de 19de eeuw moet er na het overlijden van een persoon aangifte worden gedaan voor de successiebelasting. De belastingdienst kan aan de hand daarvan berekenen of en hoeveel belasting er op de nalatenschap geheven moet worden.
In 1818 trad een nieuwe wet op de successiebelasting in werking. Erfgenamen moesten bij elk sterfgeval binnen zes maanden schriftelijk aangifte doen van wat de overledene had nagelaten. Vervolgens taxeerde een inspecteur de nalatenschap en stelde een overzicht (Memorie van Successie) op.

Een Memorie van Successie bevat in het algemeen de volgende gegevens: 

  • de naam van de overledene
  • plaats en datum van geboorte en overlijden
  • burgerlijke staat
  • de namen en woonplaatsen van alle erfgenamen en legatarissen
  • het al of niet aanwezig zijn van onroerende goederen in de nalatenschap

De Memories van Successie zijn op microfilm beschikbaar in de studiezaal van Tresoar. Er kunnen geen kopieën besteld worden!

Omdat de memories vaak niet op volgorde liggen zijn zij niet altijd in chronologische en/of numerieke volgorde op film gezet. De heer Zeilmaker heeft de volgorde waarin de memories liggen, en dus zijn verfilmd, vastgelegd. Bij de records die afkomstig zijn uit de door de heer Zeilmaker aangeleverde bestanden kunt u via een link een PDF bestand raadplegen waarin de volgorde van de memories op film is weergegeven.


Inhoud van de database

kantoorperioderecords
Beetsterzwaag1842-1902   10263 records
Bolsward*1818-1902   in bewerking
Dokkum1818-1902   22947 records
Franeker1818-1842   11591 records
Gorredijk1818-1842     8385 records
Hardegarijp1842-1902     8455 records
Harlingen1818-1902     18228 records
Heerenveen1818-1902     17664 records
Holwerd1842-1902     9536 records
Kollum1834-1842     1540 records
Leeuwarden1818-1902  37.318 records
Lemmer1818-1902     11131 records
Oldeberkoop1842-1902     11068 records
Sneek1818-1902     23.307 records

totaal191.333 records

Van de met een * gemerkte kantoren zijn alleen indexen aanwezig, van de overige kantoren zijn van de jaren tot en met 1856 ook bewerkingen door de heer D.A. Zeilmaker beschikbaar.