Schatkamer van Fryslân

Notarieel archief

​In de notariële archieven zijn originele akten, die door de notaris zijn opgemaakt, terug te vinden. In deze akten zijn gegevens vastgelegd met betrekking tot: nalatenschappen (testamenten, boedelscheidingen), onroerend goed (koop en verkoop, hypotheekstelling), leningen (schuldbekentenissen) en allerlei andere akten waarbij de notaris werd ingeschakeld, zoals in de 19de eeuw ook nummerverwisselingen van militairen.

  • De database met de gegevens uit het notarieel archief is te vinden in de website Alle Friezen.
    Kies bij 'Uitgebreid zoeken' voor 'Notarieel archief'.


Door een wijziging in de wet op het notarisambt zijn testamenten, jonger dan 100 jaar, niet meer op Tresoar aanwezig maar opgeslagen bij Justitie. Deze testamenten zijn niet raadpleegbaar.

Op de studiezaal van Tresoar kunt u de door u gevonden aktes opvragen en aldaar raadplegen. Ook kunt u er via het aanvraagformulier kopieën van bestellen. Het toegangsnummer van het notarieel archief is 26. De specifieke akte vraagt u op middels het inventarisnummer en het repertoirenummer dat in het zoekresultaat is vermeld. Het komt voor dat bij de zoekresultaten wordt vermeld: akte niet aanwezig. Dit geldt voor bijvoorbeeld royementen, huwelijkstoestemmingen, machtigingen, procuraties etc. Deze aktes, zogenaamde brevetakten, werden door de notaris aan de klant meegegeven, terwijl hij zelf geen exemplaar (minuut) bewaarde.

In het scherm met zoekresultaten ziet u soms: repertoire nr. 24, 26 en 28 of repertoire nr. 113 en 115. In deze gevallen gaat het om akten die een onderlinge samenhang hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor provisionele en finale toewijzingen en soms ook voor inventarissen van boedels. Een aantal notarissen heeft deze akten ook fysiek aan elkaar gekoppeld zodat ze schijnbaar als één akte in het archief liggen opgeslagen. Vermeld bij het aanvragen van een kopie of het aanvragen op de studiezaal echter alle aktenummers. Dit vooral om toegang te krijgen tot samenhangende akten die niet fysiek zijn gekoppeld en dus als losse akten in het archief voorkomen. Bovendien wordt het zoeken naar de akten hierdoor vergemakkelijkt.

Voor nadere informatie over het project en een actueel overzicht van wat er inmiddels is ingevoerd kunt u hieronder de link volgen naar de "Toelichting op het project van de FAF".

Het aanbieden van deze toegang tot het notarieel archief was ondenkbaar geweest zonder de grote inzet van de vrijwilligers fan de 'Freonen fan de Argiven yn Fryslân/Vrienden van de Archieven in Friesland'. Wilt u de FAF steunen bij dit en andere projecten, meld u dan aan als donateur en/of vrijwilliger van de FAF!
Voor op- en aanmerkingen en vragen over dit project en ook voor het melden van fouten in de database kunt u een email sturen naar de coördinatoren van de stichting FAF.