Schatkamer van Fryslân

Registres civiques

​Registres civiques zijn registers van stemgerechtigden, samengesteld in 1811 en 1812. U zult hier dus alleen namen van mannen boven de 21 jaar tegenkomen. Ze bevatten de voornamen, patroniemen en achternamen, beroepen, geboortedata (soms alleen het jaar), een inschrijfnummer van de stemgerechtigden, soms woonplaatsen en adressen en een enkele keer een overlijdensdatum.

  • De database met de gegevens uit de Registres civiques is te vinden in de website Alle Friezen. Kies bij 'Uitgebreid zoeken' voor 'Registres civiques'.

Deze database is aan de hand van de op de studiezaal aanwezige nadere toegangen 8.29 en 8.30 door vrijwilligers van de FAF samengesteld. Naast de inhoud van de registres civiques bevatten deze nadere toegangen tevens een bewerking van een lijst van stemgerechtigden van Minnertsga en een bewerking van een lijst van inwoners van het kanton Dronrijp. De volledige inhoud van de nadere toegangen is in de database opgenomen. De stemgerechtigden van de mairie Leeuwarden zijn niet in deze klappers opgenomen dus komt u hen ook niet in deze database tegen. Deze stemgerechtigden kunt u terugvinden op de website van het Historisch Centrum Leeuwarden www.historischcentrumleeuwarden.nl.

De registres civiques van Friesland zijn lang niet allemaal bewaard gebleven. Slechts van het arrondissement Leeuwarden is een deel bewaard gebleven. Het gaat hierbij om de volgende (soms incomplete) kantons:

  • Bergum (mairieën Bergum, Dantumawoude, Hardegarijp, Oenkerk, Oostermeer, Rinsumageest en Veenwouden)
  • Buitenpost (mairieën Augustinusga en deels Burum)
  • Dokkum (incompleet)
  • Dronrijp * (mairieën Berlikum, Marssum, Menaldum, Oosterend en Wommels)
  • Franeker (mairieën Almenum, Franeker en Minnertsga **)
  • Hallum (mairieën Blija, Ferwerd, Hallum, St. Annaparochie, St. Jacobiparochie en Vrouwenparochie)
  • Leeuwarden (mairieën Leeuwarden, Huizum, Jelsum, Stiens en Wirdum)

De originelen zijn te vinden in de archieven van de gewestelijke besturen 1795-1813 (BRF). Het op de studiezaal aanvragen van de originelen heeft weinig zin daar de gegevens integraal zijn overgenomen.

* Lijst van inwoners.
** Lijst van stemgerechtigden.