Schatkamer van Fryslân

Auteursrecht van brieven e.d.

Brieven, dagboeken en andere persoonlijke aantekeningen genieten auteursrechtelijke bescherming. Dat betekent dat de schrijver ervan bepaalde rechten heeft ten aanzien van het gebruik van het materiaal.  Dit heeft consequenties voor het gebruik van  dergelijke bronnen uit de collectie van Tresoar.

Het auteursrecht biedt bescherming gedurende het leven van de schrijver plus 70 jaar. Dat betekent dat de auteursrechtelijke beperkingen vervallen na 70 jaar, gerekend vanaf  1 januari volgend op het sterfjaar van de schrijver. In de periode na het overlijden van de maker wordt het auteursrecht uitgeoefend door de echtgenoot/geregistreerde partner, als die er niet (meer) is door de gezamenlijke erfgenamen.

Wie de auteursrechten van een brief of dagboek heeft, staat los van de vraag wie de eigenaar is van de fysieke brief of het dagboek. Bij brieven is dat het meest zichtbaar: de auteursrechten liggen bij de afzender, die de brief geschreven heeft, maar de geadresseerde is de eigenaar van de brief. De eigenaar kan het materiaal aan Tresoar schenken, maar de auteursrechtelijke bescherming vervalt daarmee niet.

Voor auteursrechtelijk beschermd materiaal gelden strikte voorwaarden voor het gebruik. Tenzij Tresoar schriftelijke afspraken heeft gemaakt met de auteursrechthebbende, blijft onze speelruimte beperkt tot het beschikbaar stellen voor raadpleging op onze studiezaal . Voor alle andere vormen van gebruik (digitaliseren,  tentoonstellen etc.) is toestemming van de auteursrechthebbende nodig. Bij ongepubliceerd materiaal (zoals persoonlijke brieven) is zelfs het citeren in bijvoorbeeld een artikel of boek niet toegestaan. Tresoar kan bij een toestemmingsaanvraag bemiddelen.