Schatkamer van Fryslân

Volkstelling 1744

​Wegens klachten over de slechte handel en scheepvaart werd door de Staten overwogen of de z.g. havenpachten zouden kunnen worden afgeschaft. In plaats daarvan zou een jaarlijkse quotisatie op de huisgezinnen geheven worden. Om de opbrengst van deze quotisatie vooraf te kunnen beoordelen, werden ingevolge resolutie van 13 maart 1744 alle grietenijen en steden aangeschreven staten in te zenden.

  • Om te zoeken in de Volkstelling 1744 kunt u gebruik maken van het zoekscherm op de website Alle Friezen. Kies daarvoor bij 'Uitgebreid zoeken' voor 'Volkstelling 1744'.

De Omschrijvinge van familiën is mager aan gegevens, maar is wel compleet bewaard gebleven. Volgens deze bron telde Friesland destijds (zonder de eilanden) 135.133 inwoners. In de lijsten staan de namen der gezinshoofden, de gezinsgrootte (niet gespecificeerd) en het aangeboden bedrag. Mensen die niets aanboden werden onderscheiden in drie categorieën: vermogend (wel in staat, maar onwillig), insolvent (niet in staat) respectievelijk gealimenteerd (bedeeld, armlastig).
(bron: P. Nieuwland. Friezen gezocht)

De lijsten zijn, in vier delen, gefotografeerd en beschikbaar in de digicollectie. Via het zoekscherm 'zoeken genealogie' kunt u zoeken in de database die inmiddels deels gevuld is. In de tabel hieronder kunt u zien welke gemeenten in de database beschikbaar zijn.

Gemeentebeschikbaar
Lemsterland 20 okt. 2013
Workum 10 jul. 2013
Tietjerksteradeel 10 jul. 2013
Wymbritseradeel 27 feb. 2013
Wonseradeel27 feb. 2013
Westdongeradeel27 feb. 2013
Opsterland27 feb. 2013
Hindeloopen24 jan. 2013
IJlst24 jan. 2013
Kollumerland24 jan. 2013
Stavoren15 dec. 2012
Utingeradeel15 dec. 2012
Achtkarspelen15 dec. 2012
Doniawerstal15 dec. 2012
Ferwerderadeel15 dec. 2012
Het Bildt15 dec. 2012
Rauwerderhem10 nov. 2012
Schoterland10 nov. 2012
Sloten 10 nov. 2012
Sneek10 nov. 2012
Leeuwarderadeel4 nov. 2012
Oostdongeradeel4 nov. 2012
Gaasterland4 nov. 2012
Hemelumer Oldeferd28 okt. 2012
Baarderadeel23 okt. 2012
Dantumadeel23 okt. 2012
Franeker23 okt. 2012