Schatkamer van Fryslân

Reglement Tresoar

1. Tresoar.

 1. Tresoar is een openbare instelling die haar collecties en voorzieningen in principe aan iedereen beschikbaar stelt voor onderzoek en studie.
 2. Tresoar is door de minister van OC&W aangewezen als de archiefbewaarplaats van het Rijk in de provincie Fryslân. De regelingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van documenten zoals bedoeld in de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1996 zijn van toepassing op het ter beschikking stellen van archivalia berustende in de depots van Tresoar.

2. Inschrijving en toegang

 1. Voor het gebruik van de studiezalen en bijbehorende faciliteiten dient men over een gebruikerspas te beschikken.
 2. Er zijn verschillende soorten gebruikerspassen die toegang geven tot verschillende soorten dienstverlening.
 3. De passen worden uitgereikt tegen betaling van het hiervoor geldende tarief op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. De passen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 4. Voor deelname aan evenementen en bezoek van tentoonstellingen is een gebruikerspas niet vereist.
 5. Adreswijziging, verlies, diefstal of beschadiging van de gebruikerspassen dient men te melden aan de uitleenadministratie van Tresoar. Voor een vervangende pas worden administratiekosten in rekening gebracht.

3. Gebruik van de collectie

 1. Afhankelijk van het soort pas hebben bezoekers het recht om
  - Boeken en archivalia alleen op de studiezaal te raadplegen
  - of boeken en tijdschriften te lenen voor raadpleging buiten Tresoar.
 2. Voor het raadplegen van niet-openbare onderdelen van de collectie van Tresoar is toestemming van de bewaargever of ontheffing door de directeur van Tresoar vereist. In het laatste geval wordt van de aanvrager een schriftelijk ingevulde verklaring verlangd.
 3. Het raadplegen van kostbare archivalia en publicaties geschiedt bij voorkeur in de daarvoor bestemde zaal volgens de aanwijzingen van de studiezaalmedewerkers.
 4. Het maken van fotokopieën in zelfbediening geschiedt onder toezicht van de studiezaal-medewerkers.
 5. Het maken van fotokopieën van kostbare archivalia en publicaties is niet toegestaan. Wel kunnen fotokopieën door Tresoar worden geleverd tegen het daarvoor geldende tarief, tenzij de toestand van de publicatie of de stukken zich daartegen verzet.
 6. Bij het raadplegen van archivalia en handschriften dienen bezoekers zich te houden aan de daarvoor geldende voorschriften die op de studiezaal aanwezig zijn.

4. Gedragsregels

 1. In de studiezalen moet stilte worden betracht. Bezoekers dienen zich niet aanstootgevend of hinderlijk te gedragen.
 2. Jassen en tassen en voorwerpen die hinder of schade kunnen veroorzaken moeten worden opgeborgen in de garderobe.
 3. Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan.
 4. Roken is niet toegestaan.
 5. Alcohol en geestverruimende middelen zijn niet toegestaan. Het nuttigen van dranken en etenswaren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde ruimtes
 6. Huisdieren worden niet toegelaten.
 7. Het gebruik van apparaten kan aan een tijdslimiet worden gebonden door een studiezaalmedewerker.

5. Lenen & terugbezorgen

 1. De directeur stelt vast welke collectieonderdelen al dan niet voor vrije raadpleging of uitlening in aanmerking komen.
 2. Geleende publicaties dienen binnen de vastgestelde termijn te worden terugbezorgd.
 3. Wie de leentermijn overschrijdt, wordt schriftelijk gemaand het geleende werk terstond terug te bezorgen. Indien nodig volgt een tweede aanmaning en wordt per publicatie een boete geheven. Ook wordt de bezoekerspas geblokkeerd. Bij een derde aanmaning wordt de boete verhoogd en blijft de bezoekerspas geblokkeerd.
  Wanneer een derde aanmaning tevergeefs blijkt wordt de lener schriftelijk in gebreke gesteld en vervolgens gerechtelijk aansprakelijk gesteld voor alle kosten. Daarin zijn begrepen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die Tresoar maakt wegens het niet of niet tijdig inleveren, onder andere bestaande uit de vervangingswaarde van het geleende, vermeerderd met een boete. Tevens kan hij/zij voorgoed dan wel voor een beperkte termijn worden uitgesloten van het gebruik van de (faciliteiten van de) bibliotheek.
 4. Indien publicaties per post worden geretourneerd, dienen deze voldoende gefrankeerd en zorgvuldig verpakt te worden verzonden.
 5. De lener dient aangevraagde publicaties met zorg te behandelen. Het is niet toegestaan in boeken of tijdschriften aantekeningen te maken of anderszins beschadigingen aan publicaties te veroorzaken.
 6. Aan personen zonder vaste woon- of verblijfplaats of personen woonachtig buiten Nederland worden geen publicaties uitgeleend, tenzij met toestemming van de directeur.

6. Diefstal
Elke poging onderdelen van de collectie of de inboedel van Tresoar zonder behoorlijke registratie mee te nemen buiten het gebouw wordt beschouwd als diefstal.
Bij ontdekking zal aangifte worden gedaan en aan betrokkene kan de toegang tot Tresoar, voor een bepaalde termijn of voorgoed, worden ontzegd.

7. Aansprakelijkheid

 1. Tresoar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eigendommen die bezoekers achterlaten in het instituut.
 2. Tresoar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel verlies of diefstal van eigendommen die in de garderobe of in kluisjes zijn opgeborgen.
 3. Wie schade veroorzaakt aan gebouw, inventaris, of collectie van Tresoar, wordt aansprakelijk gesteld voor de kosten daarvan. Bovendien kan uitsluiting van het gebruik van de bibliotheek volgen, voorgoed of voor een beperkte termijn.
 4. Voor misbruik van de gebruikerspassen door derden kan de houder, op wiens naam de pas is gesteld, aansprakelijk worden gesteld.
 5. Bezoekers kunnen aansprakelijk worde gesteld voor de gevolgen van het overbrengen van een computervirus of een vergelijkbaar schadelijk bestand op de systemen van Tresoar.
 6. Tresoar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door tekortkomingen van informatie die Tresoar beschikbaar stelt.

8. Bescherming van persoonsgegevens

 1. Tresoar is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar bezoekers, volgens de voorwaarden zoals gesteld in de desbetreffende wetgeving en bijbehorende uitvoeringsregelingen.
 2. Tresoar legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de leenadministratie, de aflevering van produkten en diensten en de communicatie met klanten. Tresoar is ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens niet gebruikt worden voor doeleinden die daarmee niet te verenigen zijn. Daarop kan op verzoek van de bevoegde autoriteiten een uitzondering worden gemaakt voor de opsporing van strafbare feiten.

9. Handhaving en bekendmaking

 1. Bezoekers van Tresoar dienen zich te houden aan dit reglement en aan de aanwijzingen van het personeel.
 2. Wanneer deze voorschriften en aanwijzingen niet worden opgevolgd kan de dienstdoende chef studiezaal onmiddellijk de toegang tot het instituut ontzeggen.
  Tegen deze maatregel kan bezwaar worden gemaakt bij de directeur van Tresoar. Deze kan daarop beslissen over de voortzetting en de duur van de maatregel.
  Tegen definitieve ontzegging van de toegang kan bezwaar gemaakt worden bij het Algemeen Bestuur van Tresoar.
 3. De volledige tekst van dit reglement is beschikbaar bij de receptie en op de website van Tresoar. De tekst wordt bij alle gebruikers van de voorzieningen bekend verondersteld.
 4. Aan bezoekers die in het instituut verblijven zonder gebruik te maken van de voorzieningen en diensten kan de toegang worden ontzegd.

10. Bevoegd gezag

 1. De dagelijkse dienstverlening vindt plaats in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de directeur van Tresoar.
 2. De directeur stelt de openingstijden en de tarieven van Tresoar vast.
 3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directeur.
 4. Het Reglement voor het gebruik van Tresoar is vastgesteld op grond van art. 9 van de Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke, gedateerd 4 juni 2002, Staatscourant 163, 27 augustus 2002.