Schatkamer van Fryslân

Letterhoeke

In juni 2005 verscheen het eerste nummer van Letterhoeke, het drie maal per jaar verschijnende periodiek van Tresoar. Letterhoeke is te beschouwen als de opvolger van Op 'e hichte, De oanbring en Ut 'e hoeke, de tijdschriften van de fusiepartners die in Tresoar zijn opgegaan.
Letterhoeke wordt toegezonden aan relaties, aan de Vrienden van Tresoar en in PDF-formaat gepubliceerd op deze website. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de tot nu toe verschenen nummers en de links (deze worden geopend in een nieuw venster).


Letterhoeke 2020-1_23 mrt-1.jpg
Jaargang 16 (2020), nr 1
 • Wy kinne der noch wol ien by ha’
 • Oog in oog met oorlog
 • Sjueryrapport skriuwwedstriid
 • Oare kant grins
 • Mei de boat nei Ljouwert
 • Wer werom
 • de put
 • Neat
 • Yn alle talen lyk
 • Voerzoekers
 • Undersiker oan it wurd: Gosse Beerda
 • IIsbaan yn ’e maaitiid
 • Rôze blomlêzing
 • Fan Wâldbeantsje oant Wetterhoun
 • Jan Loman
 • Aanwinst: Dagboekschrift van
 • ‘Sin oan dy lange fakânsje’
 • Nijs fan de Freonen fan Tresoar
 • Aktiviteiten

Letterhoeke 2019-3-1.jpg
Jaargang 15 (2019), nr 3
Letterhoeke 2019-1.jpg Jaargang 15 (2019), nr 2
 • Waling Dykstra op 'e nij ûntdutsen
 • Joodse culturele zondag
 • In Fryske homo universalis
 • 60 jier plak foar Fryske literatuer
 • Maand van de Geschiedenis
 • Bestuurders in oorlogstijd
 • Pake syn wein
 • Wervelend eerbetoon
 • Sammelje en sichtber meitsje
 • Hollandgänger
 • Reizen om utens
 • Lunchlezingen
 • Open science, open mind
 • Undersiker oan it wurd: Keimpe Koldijk
 • Afschaffing van de slavernij
 • Aanwinst: Vriendelijke groet van
 • professor D'Arnaud
 • Nijs fan de Freonen fan Tresoar
 • Kolofon
 • Aktiviteite)
Letterhoeke 2019-1-1.jpgJaargang 15 (2019), nr 1 
 • Ids Willemsma
 • Lunchlezingen
 • Opstand van Sobibar
 • Vrouwen aan de Franeker universiteit?
 • Verhalend geschiedenis schrijven
 • Noordelijk landschap
 • Onderweg: De reis van het linnen
 • Vijf jaar Redbot, vijf miljoen beelden
 • De see, de see
 • Waling Dykstra 
 • Gerlacus Buma
 • Passieve conservering: Calqueerpapier
 • Aanwinst: De smokkelaars van de Schans
 • Medewerker aan het woord: Lucienne van Dongen
 • Nieuws van de vrienden van Tresoar
 • Colofon
 • Activiteiten
Letterhoeke 2018-3-1.jpgJaargang 14 (2018), nr 3
 • Hoe sjocht it der nei 2018 by Tresoar út?
 • Lunchlêzingen
 • Traditionele visserij 
 • Us Ferlosser
 • Ofskiedsbrief besoarget Tresoar twadde plak
 • Fryslân yn sitaten
 • Skriuwersarke
 • Van Arum tot Zurich
 • 'Om des gewetens wille'
 • Portret fan Gysbert-winner Eppie Dam
 • Utwreiding en ûntsluting
 • Oranjekoek duikt al in 1703 op
 • Google Books
 • Toegang tot data over Wadden
 • Onderzoekers aan het woord: 
 • Jona Lendering en Jan Hendrik Beek
 • Aanwinst: Vegter
 • Nijs fan de Freonen fan Tresoar
 • Kolofon
 • Aktiviteiten
Letterhoeke 2018-2-1.jpgJaargang 14 (2018), nr 2
 • Viglius van Aytta
 • Terug naar de plaggenhut
 • Lunchlezingen
 • Jofel Cultuurdag
 • LF2018: 'Ik wol besikers wat ekstra
  meijaan'
 • Schemerzone en luchtkastelen
 • Sporen van slavernijverleden
 • Denksportcollectiecentrum
 • In stap tebek om foarút te springen
 • Literêre lêzingen
 • De ferdwenen skânsloper
 • Oare wurden: 30 Skriuwers,  
  900.000 wurden
 • Onderzoeker aan het woord:  
  Milo van de Pol
 • Tabula rasa, leechte yn wurd en byld
 • De Nacht fan Quatrebras
 • Risico's van de zeevaart
 • Passieve conservering:  
  verpakken en etiketteren
 • Nijs fan de Freonen fan Tresoar
Letterhoeke 2018-1-1.jpgJaargang 14 (2018), nr 1
 • Rom omtinken foar Obe Postma
 • Poterteelt
 • Unike filmbylden geane de wrâld oer
 • Het Moederhuis
 • Familiegeschiedenis centraal  op Famillement
 • Land van Latijn
 • Militieregisters
 • Verhalend geschiedenis schrijven
 • Spraakwerkenning
 • Ik heb het gevonden!
 • Hulp gevraagd
 • Passieve conservering:  klimaatbeheersing
 • Fries Open Data Platform
 • Obe
 •  Sssstt...! Hjir flústeret de tiid
 • Oanwinst: Cissy van Marxfeldt
 • Aanwinst: De archieven van De Tille
 • Nijs fan de Freonen fan Tresoar

Letterhoeke temanumer-1.jpgJaargang 14 (2018), Temanûmer Sssstt…! hier fluistert de tijd
 • Sssstt…! hier fluistert de tijd
 • Treasure Wall
 • Lezingen
 • Nije kompakte Fryske literatuerskiednis
 • Spelen met taal
 • Sjenner, dichter, strider en politikus
 • 100 jier Fryske filmskiednis
 • Friese taal en Fries recht in de kluis
 • Speuren naar Friese wortels
 • Bysûndere printkeunst
 • Oare Wurden: Ynspirearjende moetingen
 • Topstukken
 • Skuorkalinder Fryslân en de wrâld
 • ‘De taal fan myn hert’
 • Nijs fan de Freonen fan Tresoar
Letterhoeke 2017-2-1.jpgJaargang 13 (2017), nr. 2
 • Frijheidsprivileezje foar de Friezen
 • Vrijwilligers gezocht!
 • Lunchlezing
 • Kom yn de kunde mei Fryske literatuer
 • Literêre kursussen
 • 'Oarloch libbet noch altyd’
 • Maand van de Geschiedenis
 • Herdenking Maarten Luther
 • Duidelijk over data
 • De Grins
 • Kunst met een opdracht
 • Oare Wurden: ‘Fol fuur en inspirasy’
 • Syds Wiersma
 • Schade aan de collecties: Gebroken glas
 • Onderzoekers aan het woord: Elma van Lier en Henk Kloosterhuis
 • Nieuwe aanwinsten
Letterhoeke 2017-1-1.jpg

Jaargang 12 (2017), nr.1

 • Tresoar yn 2018
 • Pieter Jelles Troelstra (Hanneke Heerema)
 • Kunst op straat (Hanneke Heerema)
 • Bysûndere fynst achter it oargel
 • Underdûkers online
 • Piet de Vries: in byldzjende arsjitekt (Rienk Terpstra)
 • Wat je vandaag scant, staat morgen nog niet online
 • RedBot LAB
 • Biltsk ambassadeurskip
 • Bros door verzuring
 • In spiler op it fjild
 • Samle wurk fan Tsjêbbe Hettinga
 • Mata Hari
 • Portretten van de Halbertsma's
 • Kleur bekennen tussen de advertenties
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
Letterhoeke 2016-3-1.jpg

Jaargang 11 (2016), nr.3

 • It ûntstean fan in nij lân
 • Underdûkers online
 • Samen Friese historie toegankelijk maken
 • Besiele troch Alma-Tadema
 • Joodse ex-libris in Fryslân
 • Grote verhuizing
 • De Engelse Furie op Vlieland en Terschelling
 • Drieluik over de Reformatie
 • Prentencollectie Fries Museum
 • Literêre reis troch Europa
 • Krachten bundelen
 • Skriuwersarke
 • Koper- of groenvraat
 • Geschiedenis dichter bij huis brengen
 • Brievekolleksje Tony Feitsma (Alex Riemersma)
 • Sjouke de Zee
Letterhoeke 2016-2-1.jpg

Jaargang 11 (2016), nr.2

 • Swalk, Fryske literatuer en ferdivedaasje
 • Lunchlezingen
 • Lancering Nieuwe Encyclopedie van Fryslân
 • Lezingen Studium Generale
 • Lezingen in de geschiedenismaand
 • Sfearfol gebou foar Taalekspo
 • Lân fan Taal: Fisitekaartsje foar taal
 • Pionierje
 • Literêre kursussen
 • Dei fan de Fryske Letterkunde
 • Digitale snoepwinkel
 • Schop in de grond
 • Wederopbouw Revisited
 • Undersiker oan it wurd: Jelle Krol
 • Klear foar KH 2018?
 • Nieuwe aanwinsten
 • Nijs fan de Freonen fan Tresoar
 • Aktiviteiten
Letterhoeke 2016-1-1.jpg

Jaargang 11 (2016), nr.1

 • Heit fan Us Mem
 • Week van de Klassieken
 • Lest we forget... De luchtoorlog boven Friesland 1939-1945 (Douwe Drijver)
 • Fryslân Uitgebeeld
 • Over grenzen / Piet Tauber
 • Verdwenen families (Hilde Mulder)
 • Museaumpeareltsjes komme online (Mattie Boekema)
 • Grutte Pier ferbynt de wrâld
 • Fotocollectie Peter Karstkarel online
 • Misprintinge jout skiednis priis (Herre de Vries)
 • E-depots: de ins & outs
 • Fryske skriuwers Europa yn?
 • Onderzoeker aan het woord: Paul Borghaerts
 • Rink van der Veldepriist
 • Nieuwe aanwinsten
 • Nijs fan de Freonen fan Tresoar
 • Aktiviteiten
letterhoeke 2015-3-1.jpg

Jaargang 10 (2015), nr.3

 • Baken van kennis
 • Damjen yn Fryslân en de wrâld (Liuwe Westra)
 • Allefriezen nieuwe stijl
 • Van boekbinderij naar scanstudio (Mattie Broekema)
 • Fries Film Archief online (Kelly Bauer)
 • Van strikt geheim naar openbaar
 • Lunchlezingen
 • Maritiem verleden van Hindeloopen
 • Belle Epoque
 • Bekroaning foar Einum
 • Oprop foar de Skriuwersarke
 • Tresoar helpt studenten op weg
 • Bloggen met Bavius
 • Bisten en blommen
 • Schade aan de collecties: schade door gebruikers
 • Nieuwe aanwinsten
 • Het archief was terminaal, maar we hebben het gered
letterhoeke 2015-2-1.jpg

Jaargang 10 (2015), nr.2

 • Swalk, Frysk op toernee
 • Swalk, Shortlist foar Gysbert Japicxpriis
 • Swalk, 'Oersette is in útdaging'
 • Swalk, Ekspedysje Doarmjende Doarpen
 • Jofel Cultuurdag
 • Wadden op de kaart
 • Het Friese Water (Karel F. Gildemacher)
 • Genealogyske Kontaktdei (Gosse van der Plaats)
 • Multimediaal epos (Ernst Bruinsma)
 • André Kuipers op bezoek (Arjen Dijkstra)
 • Redbot.frl (Mattie Broekema)
 • Eerste Wereldoorlog / Keunstmoanne op it Amelân
 • Tien voor acht
 • Nij kursusseizoen
 • Rechtenbeheer
 • Bestuurder aan het woord: Marchienes Geersing
 • Nieuwe aanwinst / Oproep
letterhoeke 2015-1-1.jpg

Jaargang 10 (2015), nr.1

 • Foaropwurd
 • De waarde van bewaarde brieven (Alpita de Jong)
 • Deel uw liefde voor Fryslân
 • Diet, Annie en Astrid (Jant van der Weg-Laverman)
 • Verborgen pareltjes nu online (Hans Laagland)
 • Maria Louise van Hessen-Kassel, thuis in Fryslân (Johan Steendam)
 • It museum fan binnenút (Wieke de Haan)
 • Eeuwfeest van een schuldig lied (Wieke de Haan)
 • Geheimen útinoar raffele? (Hilda Top)
 • Skimer (Hilda Top)
 • Bysûnder gastekleed (Wieke de Haan)
 • Schade aan de collectie: zuur papier (Tjeerd de Jong)
 • Onderzoeker aan het woord: Henk van der Wal (Marijke de Boer)
 • Nieuwe aanwinsten (Rita Radetzky, Martha Kist, Inge Heslinga
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon
 • Aktiviteiten
letterhoeke 2014-3-1.jpg

Jaargang 10 (2014), nr.3

 • Foaropwurd
 • Sjoerd Andringa, een poëtisch beeld van Fryslân
 • Maritieme geschiedenis van Harlingen
 • De bibliotheek van de Ottema-Kingma Stichting
 • Studium Generale lezingen
 • Week van de Klassieken
 • Naar het tolkantoor van de Sont
 • Skriuwersbiografyen op Wikipedia
 • Oprop foar de Skriuwersarke
 • Portret fan Jacobus Q. Smink
 • Van handgranaat tot schilderij
 • Schade aan collecties: schimmels
 • Undersiker oan it wurd: Annemarie Zijlstra
 • Nieuwe aanwinsten
 • Nijs fan de Stifting Freoenen fan Tresoar
 • Kolofon
 • Activiteiten
letterhoeke 2014-2-1.jpg

Jaargang 10 (2014), nr.2

 • Foaropwurd
 • Fan bysûndere fynst nei unyk barren
 • Mei kostlike plaatsjes
 • Swalk, Frysk op toernee
 • Een leven lang kunstschilder
 • Jofel Cultuurdag
 • Werken aan virtueel Fryslân
 • Mear romte op de stúdzjeseal
 • Lunchlêzingen
 • Kursussen skriuwe en literatuer
 • Op zoek naar verhalen over de Eerste Wereldoorlog
 • Soldatenbrief
 • Romeinse geschiedenis in je handen
 • Fryske titels op de lêslist
 • Plaagdieren. Schade aan collecties
 • Bouwe en Alice van der Meulen: 'Besmet met het vooroudervirus'
 • Leendert's medaille
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon
 • Aktiviteiten
letterhoeke 2014-1-1.jpg

Jaargang 10 (2014), nr.1

 • Foaropwurd
 • De populariteit van Fries design
 • Dam Jaarsma, samler foar it neiteam
 • Dam Jaarsma-jier
 • Jiddisch Festival Leeuwarden
 • Wat is jouw verhaal?
 • Hij, zij, mei
 • Fries zilver in de archieven (Marlies Stoter)
 • Tsjits Peanstra 1924-2014
 • Keapmanskeunsten, in komyske opera
 • Erfgoed & Locatie
 • Alpita de Jong: 'Joast Halbertsma is folle mear as mister Fryslân
 • Inktvraat
 • Album Amicorum Petri Brouwer
 • Italië in 100 brieven
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon
 • Aktiviteiten

Jaargang 9 (2013), nr.3

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • Tresoar giet foar KH2018
 • Boekenbal voor lezers
 • Tentoonstelling Jo Vegter
 • Smink wint Gysbert Japicxpriis
 • Derde plek bij "Stuk van het Jaar"
 • Ferbouwing spilet yn op takomst
 • Je kunt niet vroeg genoeg beginnen...
 • Authenticiteit bij oude schepen
 • Lezingenserie over Koning Willem I, II en III
 • Week van de Klassieken
 • Tresoar steunt Serious Request
 • Nieuwe microfiche- en filmleesapparaten
 • Meiwurker oan it wurd: Peter Huiskens
 • Argyfstik Keapman Oark liedt nei operaprojekt
 • Oprop foar de Skriuwersarke
 • Vrijwilliger aan het woord: Dirk Zeilmaker
 • Nieuwe aanwinsten
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon / Colofon
 • Aktiviteiten / Activiteiten

Jaargang 9 (2013), nr.2

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • Uniek bloemenboek
 • Gouden Eeuw in Friesland
 • Moanne fan it Fryske boek
 • In hjerst oan see
 • Caja Cazemier skriuwt Aksjeboek
 • UITmarkt
 • Jofel Cultuurdag
 • Kultuerhistoaryske bustocht oer de wettersteat
 • Kunstmaand Ameland
 • Explore the North
 • De Friese Maatschappij van Landbouw
 • De nieuwe website van Tresoar
 • Een goudmijn ontsloten
 • Vrijwilligers gevraagd voor Sonttolregisters-online
 • Frijwilliger oan it wurd: Sybren Sybrandy
 • Nije oanwinsten
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon / Colofon
 • Aktiviteiten / Activiteiten

Jaargang 9 (2013), nr.1

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • Tsjêbbe Hettinga 1949-2013
 • Publiek speurt mee bij Cold Case
 • Negentiende-eeuwse kunst bij Tresoar
 • Leafde yn oarlochstiid
 • Johan Raven neemt afscheid van de Vrienden
 • Groot deel Sonttolregisters online
 • De moaiste Fryske fûgelpoëzy yn ien bondel
 • Spreken Friese kieviten ljipsk? (Goffe Jensma)
 • Skatkiste fan Schepers (Tsjerk Veenstra)
 • Troelstra en it wetterlân
 • Alles over Fryslân
 • Cursussen van Tresoar
 • Fertelkoffers
 • Proeve van dichterlijke mengelingen (Jannie van der Kloet)
 • Nije oanwinsten
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon / Colofon
 • Aktiviteiten / Activiteiten

Jaargang 8 (2012), nr.3

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • Iepen dei op 12-12-12
 • Activiteiten op 12-12-12
 • Roodbaards Rijkdom (Els van der Laan)
 • Studium Generale over Louis Couperus
 • Sneupers spannen samen voor de Volkstelling (Hans Zijlstra)
 • Triedsjes nei it ferline
 • Oprop foar de Skriuwersarke
 • Fryslân op de kaart
 • Best Verzorgde Boeken / Week van de Klassieken
 • Tresoar op Pinterest / Kennissintrum oer it Waadseegebiet
 • Frisse wind door de collecties van Tresoar
 • VeleHanden maakt licht werk (Alexander Tuinhout)
 • Undersiker oan it wurd: Jan Post
 • Nieuwe aanwinsten
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon / Colofon
 • Aktiviteiten / Activiteiten
letterhoeke2012-2-1.jpg

Jaargang 8 (2012), nr.2

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • Moanne fan it Fryske boek
 • Ekspedysje Laaksum
 • It kadoboek fan Sietse de Vries
 • Jofelcultuurdag
 • Fotomanifestatie Noorderlicht
 • Nieuwe websites voor genealogie
 • Beleef de Nacht van Tresoar!
 • Speuren in Sonttolregisters (Hans Zijlstra)
 • Mennisten en einekoaien (Gerard Mast)
 • Arbeitsbuch geeft kijkje in veelbewogen leven
 • Tresoar en Nederlands Klassiek Verbond
 • Vrijwilliger aan het woord: Lies Wybenga
 • Toelichting bij geschenk van de Freonen (Arjen Dijkstra)
 • Nieuwe aanwinsten
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon / Colofon
 • Aktiviteiten / Activiteiten
letterhoeke2012-1.jpg

Jaargang 8 (2012), nr.1

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • 10 Jaar Tresoar
 • Utstalling oer 25 jier Aaipop
 • Museumweekend bij Tresoar
 • Week van de Klassieken
 • Nacht van de filosofie
 • Pittoreske reis langs de dode steden van de Zuiderzee
 • Fedde Schurerprizen en de Obe Postmapriis
 • David Gorlaeus, een filosofisch wonderkind (Arjen Dijkstra)
 • Lezing Carolijn Visser
 • Yn it spoar fan Piter Jelles Troelstra en Nynke fan Hichtum
 • Gearwurking Tresoar mei Connexxion
 • Gewicht van een foliant
 • Dientverlening Tresoar scoort goed
 • Frijwilliger oan it wurd: Douwe Zeinstra
 • Nieuwe aanwinsten
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon / Colofon
 • Aktiviteiten / Activiteiten

Jaargang 7 (2011), nr.3

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • Menno! 3 útstallingen oer mennisten
 • Onijdes Sijtsma 'It mennist-wêzen makket my klerryk'
 • Feroarings op stúdzjeseal
 • Tresoar in Blokhuispoort
 • Op zoek naar het ander Fryslân
 • It Fryske Boek yn Tresoar
 • Literêre 4-stêdetocht
 • Hepkema op internet
 • Nieuwe toegang tot elektronische bronnen
 • Militieregisters online
 • Symposium over Sonttolregisters
 • Yn de argiven sjongt de tiid
 • Undersiker oan it wurd: Tsjerk Veenstra
 • Oprop foar de Skriuwersarke
 • Jachtlust in de Stellingwerven
 • Nieuwe aanwinsten
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon / Colofon
 • Aktiviteiten / Activiteiten

Jaargang 7 (2011), nr.2

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • Reconstructie van een bibliotheek
 • Congres over de Universiteit Franeker 1811
 • Moanne fan it Fryske Boek
 • Fryske fersen op de mobile telefoan
 • Konvinsje fan Achlum
 • Nieuw festival Nordic
 • Zeezieke palingen aan boord (Emila Sarboland)
 • Geschenk van de Freonen (Arjen Dijkstra)
 • Untwerp in ex libris (Simone Steenbeek)
 • Genealogische contactdag (George Schepperle)
 • Undersiker oan it wurd: Jan Dykstra
 • Skriuwster Itty Sluis ferstoarn
 • De poëzij fan D.A. Tamminga
 • Meiwurker oan it wurd: Aly de Boer
 • De opheffing van de Friese Maatschappij van Landbouw
 • Nieuwe aanwinsten
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon / Colofon
 • Aktiviteiten / Activiteiten

Jaargang 7 (2011), nr.1

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • In Memoriam Trinus Riemersma (Doeke Sijens)
 • Fryslân 1811, de invloed van de Franse tijd
 • Eggscapes (Rudy Hodel)
 • Stap maar in de bus naar Tresoar!
 • Paadwize yn de argiven oer it Waad (Syds Wiersma)
 • PressDisplay | Kamerstukken digitaal
 • Tweetalig zoeken
 • Friese merklappen en genealogie
 • Tussen tjalken, koggen en brigantijnen
 • Jeugdcriminaliteit in de achttiende eeuw
 • Medewerker aan het woord: Hans Geestman
 • Nije oanwinsten
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon | Colofon
 • Aktiviteiten | Activiteiten

Jaargang 6 (2010), nr.3

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • Sytse ten Hoeve nimt ôfskied as foarsitter fan de Freonen
 • Tiny Mulder: 'De keizerin fan de Hegedyk' (Teake Sudema)
 • Harmen Wind 1945-2010
 • Weromsjen op de Moanne fan it Fryske Boek
 • Boeken op 'e sweef, ek by Tresoar
 • Het sextant van Metius (Arjen Dijkstra)
 • Smallingerland op de kaart
 • Lezingen over waddengebied - Sympoasium oer e-boek
 • Oprop Skriuwersarke
 • Cursus dorpsgids Zuidoost-Fryslân
 • Tresoar en de sociale media
 • Sirkwy Semimar Fryske literatuer
 • Medewerker aan het woord: Jan Weening
 • Nieuwe aanwinsten
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon | Colofon
 • Aktiviteiten | Activiteiten

Jaargang 6 (2010), nr.2

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • De Moanne fan it Fryske Boek (Bert Looper)
 • Programma Moanne fan it Fryske Boek
 • Meiwurker oan it wurd: Janny Bottema (Marijke de Boer)
 • De slach fan Warns betocht (Thom Dykstra)
 • 425 jaar universiteit van Franeker (Jacob Schiphof)
 • Opmerklike fynst yn dichtbondel Francijntje de Boer (Jannie van der Kloet)
 • Sound Toll Registers Online - in earste ferkenning (Simone Steenbeek)
 • Undersiker oan it wurd: Anny Bokkinga (Marijke de Boer)
 • Reinder Brolsma en Noorderlicht
 • Nij kursusseizoen
 • Bijzonder handschrift met tekening van een 'aaisiker' (Jacob van Sluis)
 • Oprecht Nieuw Hallumer Almanach (Philippus Breuker)
 • Nieuwe aanwinsten - Familiearchief Porte (Martha Kist)
 • - Album amicorum van Hector Livius van Altena (Martha Kist en Jacob van Sluis)
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon / Colofon
 • Aktiviteiten / Activiteiten

Jaargang 6 (2010), nr.1

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • Tresoar opent vele deuren (Bert Looper)
 • Iepen dagen / Open dagen
 • 'Literatuur beleven' in de Gysbert japicxseal (Haye Bijlstra)
 • Jiddisch Festival Leeuwarden
 • Week van de Klassieken bij Tresoar (Hans Laagland)
 • Over het succes van een fototentoonstelling (Amarens Hibma)
 • Jûn mei poëzy en muzyk
 • Maandag staat Tresoar op het menu! (Annemieke Nijdam)
 • Omtinken foar Piter Jelles Troelstra (Siem van der Woude)
 • 'De Wonderjaren', herinneringen in beeld en geluid (Neeltje van der Weide)
 • Undersiker oan it wurd: Oebele Vries (Marijke de Boer)
 • Tresoar en it Fryske Boek; tegearre oan it wurk (Bert Looper)
 • Nieuwe aanwinsten: Provinsjaal argyf (1962-1986); AFRON - lânboufoto's; Boek fen Oantinken fan J.B. Schepers; Veenkaartje van Steggerda-Vinkega
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon / Colofon
 • Aktiviteiten / Activiteiten

Jaargang 5 (2009), nr.3

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • De Gysbertseal fernijd (Jelle Krol)
 • Knikkerts en koppen: oer post en portretten fan Joss de Haan (Jelle Krol)
 • De nije Gysbert Japicxpriiswinner: Anne Feddema
 • Keatsmuseum en Tresoar wurkje gear (Theo Kuipers
 • 'Heislike drok op allerhande gebiet' (Thys van der Veen)
 • Bisschop Nelis, Bodoni en andere lettertypen (Jacob van Sluis)
 • Undersiker oan it wurd: Koen Zondag (Marijke de Boer)
 • Oprop foar de Skriuwersarke
 • Kolleksje Waling Dykstra digitalisearre / Gastgezinnen voor Jiddsich Festival
 • Lunchlezingen
 • Medewerker aan het woord: Frank Bosmans (Marijke de Boer)
 • Nieuwe aanwinsten (Annemieke Nijdam)
 • Foto van het verleden / Een veldheer in Wijckel
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon / Colofon
 • Aktiviteiten / Activiteiten

Jaargang 5 (2009), nr.2

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • Stifting FLMD fiert fyftichjierrich bestean (Marijke de Boer)
 • Nieuwe organisatie en nieuwe ambities (Bert Looper)
 • Friesland Day (Jelle Krol)
 • Vrouwen van Nu hebben het maar gemakkelijk!? (Amarens Hibma)
 • Undersiker oan it wurd: Johanneke Liemburg (Marijke de Boer)
 • Meiwurker oan it wurd: Tsjisse Hettema (Marijke de Boer)
 • Verhuizing Fries Film Archief naar Tresoar (Obby Veenstra)
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Het geheim van Tolsum ontrafeld (Hans Laagland)
 • Op zoek naar de Tweede Wereldoorlog (Femke de Groot)
 • Presintaasje harkboek
 • Lezing over Lite Engelberts
 • Nieuwe aanwinsten (Annemieke Nijdam)
 • Professor Tony Feitsma ferstoarn
 • Kolofon / Colofon
 • Aktiviteiten / Activiteiten

Jaargang 5 (2009), nr.1

 • Tresoar is der foar Fryslân en de wrâld / Tresoar is er voor Fryslân en de wereld (Bert Looper)
 • Ooit samengebonden, nu herenigd (Lourens Oldersma)
 • De (her)ontdekking van Tresoar (Bert Looper en Neeltje van der Weide)
 • Alle Friezen de lucht in! (Frank Bosmans)
 • Freonen schenken unieke foliant (Jacob van Sluis)
 • Een nieuwe encyclopedie van Fryslân (Siem van der Woude)
 • Modern onderzoek uit de Franeker Academie (Hans Laagland)
 • Frysk foto-argyf lit âlderein fertelle (Haye Bijlstra)
 • Nije ynteraktive webside oer Fryske literatuer (Teake Oppewal)
 • Undersiker oan it wurd: Jan de Vries (Marijke de Boer)
 • De Sonttolregisters online (Siem van der Woude)
 • Meiwurker oan it wurd: Haye Bijlstra (Marijke de Boer)
 • Selskip hâldt Obe Postma yn eare (Andrys Stienstra)
 • Obe Postma as (lânbou)histoarikus (Tineke Steenmeijer-Wielenga)
 • Nieuwe aanwinsten (Barteld de Vries en Annemieke Nijdam)
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon / Colofon
 • Aktiviteiten / Activiteiten

Jaargang 4 (2008), nr.3

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • Kanon lit mei nije eagen nei Fryske skiednis sjen (Goffe Jensma en Bert Looper)
 • Ontdekkingsvreugde: John Locke (Jacob van Sluis)
 • Gemma Frisius in de voetsporen van Copernicus (Jacob van Sluis)
 • Douwe Tamminga as kwismaster (Thys van der Veen)
 • Grafysk wurk fan Abe Gerlsma (Haye Bijlstra)
 • Studium Generale over Darwin (Jacob van Sluis)
 • Oprop foar de Skriuwersarke / Legaat voor Tresoar
 • Rûnlieding of rûn liede (Theo Kuipers)
 • Undersiker oan it wurk: Germen Gjaltema (Marijke de Boer)
 • De boeken van Bakker (Martha Kist en Jacob van Sluis)
 • Meiwurker oan it wurd: Amarens Hibma (Marijke de Boer)
 • Nieuwe archieven: Boer zoekt vrouw (Annemieke Nijdam)
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon / Colofon
 • Aktiviteiten / Activiteiten

Jaargang 4 (2008), nr.2

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • Freonen fan de Argiven yn Fryslân (Siem van der Woude)
 • Medewerker aan het woord: Wim Pasveer (Marijke de Boer)
 • Van je vrienden moet je het hebben! (Bert Lever)
 • Genealogische Contactdag (Bouwe van der Meulen)
 • Freonen fan Tresoar schenken werk Hemsterhuis (Jacob van Sluis)
 • Nynke van Hichtum yn Het Geheugen van Nederland (Thys van der Veen)
 • De Sonttolregisters online (Siem van der Woude)
 • Twadde edysje 'Spiegel van de Friese Poëzie' (Teake Oppewal)
 • Stúdzjedei oer Emily Dickonson (Tineke Steenmeijer-Wielenga)
 • Symposium: Familie-archieven als cultureel erfgoed (Barteld de Vries)
 • Onderzoeker aan het woord: Monica Soeting (Marijke de Boer)
 • Bennie Huisman oer Wibren Altena en Eeltsje Halbertsma (Jelle Krol)
 • Nieuwe aanwinsten (Martha Kist, Jacob van Sluis en Jelle Krol)
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon / Colofon
 • Aktiviteiten / Activiteiten

Jaargang 4 (2008), nr.1

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • Trinus Riemersma: 'It boek moat genôch wêze' (Marijke de Boer)
 • 'A yiddish shtetl in der medine' (Lucette van den Berg)
 • Meiwurker oan it wurd: Uzi Hagaï (Marijke de Boer)
 • Museumwykein: De keunst fan de wierheid (Theo Kuipers)
 • Ien ieu Kristlik Frysk Selskip (Thys van der Veen)
 • Tentoonstelling over de geschiedenis van het boek (Hans Laagland)
 • Dichtersfestival Frjemde Kusten (Teake Oppewal)
 • Frysk Spektakel: op syk nei ferhalen (Teake Oppewal)
 • Undersiker oan it wurd: Simon Visser (Marijke de Boer)
 • Akten van familienamen digitaal (Siem van der Woude)
 • Nacht van de Filosofie / Fiif jier stúdzjeseal / Provinsjale Skriuwdei / In wykein kreatyf skriuwe
 • Nieuwe Aanwinsten (Annemieke Nijdam)
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon / Colofon
 • Aktiviteiten / Activiteiten

Jaargang 3 (2007), nr.3

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • De ontdekking van Fryslân (Bert Looper)
 • Digitaal archief Leeuwarder Courant
 • Collectie Verzetsmuseum Friesland (Frank Bosmans)
 • Oud Fries mysterie nadert ontknoping (Hans Laagland
 • De skiednis fan it bertehûs fan Obe Postma (Tineke Steenmeijer-Wielenga)
 • Jiddisch festival in Leeuwarden
 • Undersiker oan it wurd: Gerard Mast (Marijke de Boer)
 • Fan Gaasterlân nei Indiana (Thys van der Veen)
 • De diaken collecteert (Leo Jagersma)
 • Histoarysk Sintrum Ljouwert (Jan Folkerts)
 • Meiwurker oan it wurd: Johan Steendam (Marijke de Boer)
 • Lezingencyclus over Etniciteit (Jacob van Sluis)
 • Romte yn de Skriuwersarke / Kursus hichtepunten Fryske poëzy
 • Nieuwe aanwinsten / Nije oanwinsten
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon | Colofon
 • Aktiviteiten | Activiteiten

Jaargang 3 (2007), nr.2

 • Fan de redaksje / Van de redactie
 • Kaarten in beeld (Martha Kist)
 • Kaart mei alle talen fan Europa
 • Meindert Schroor is geograaf yn ieren en sinen (Marijke de Boer)
 • De kaarten van Vegelin van Claerbergen (Karel Gildemacher)
 • De collectie kaarten van de Ottema-Kingmastichting (Barteld de Vries)
 • It tastânkommen fan de 'Eekhoff'-atlas (Haye Bijlstra)
 • Fryslân op de kaart (Theo Kuipers)
 • Sportkaart van Friesland (Thys van der Veen)
 • Arjen Versloot set Fryslân op 'e kaart (Marijke de Boer)
 • Cartografiemanifestatie / Studiedag oude kaarten
 • De oude bibliotheek van Franeker (Jacob van Sluis)
 • Friesland zoals het was... / Presintaasje opstellen fan J.J. Kalma
 • Oerdracht argyf fan Anne Wadman / Schaken in Tresoar
 • Nieuwe toegangen, nieuwe aanwinsten (Annemieke Nijdam, Uzi Hagaï en Jacob van Sluis)
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon | Colofon
 • Aktiviteiten | Activiteiten

Jaargang 3 (2007), nr.1

 • By dit nûmer | Bij dit nummer
 • It jubileumjier fan Theun de Vries
 • In pleach en in geniet yn ien sike
 • Dominee Kalma en zijn bibliotheek
 • Hoe is het afgelopen met Fettje Frederiks de Graad?
 • Bertus Mulder nimt ôfskie fan Tresoar
 • De B fan Fryslân
 • Verboden contacten in bezettingstijd
 • Pieter Boeles syn samling fan Fryske almanakstikjes
 • Nieuwe Archivalia: Van de Waddenzee tot Noord-Duitsland
 • Het boek van Sidrac
 • Meiwurker oan it wurd: Andrys Stienstra
 • De Nederlandstalige handgeschreven brief van Voltaire
 • 2006 in cijfers
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon | Colofon
 • Aktiviteiten | Activiteiten

Jaargang 2 (2006), nr. 3

 • Ald en nij | Oud en nieuw
 • Waardevol handschrift L.A. Buma ontdekt
 • Bert Looper is ûnderwizer en ûndernimmer tagelyk
 • Portret fan Abe de Vries en Provinsjale Skriuwdei
 • Zoeken en ontdekken met de Aquabrowser
 • List âld FLMD-argiven
 • De almanak als bedrijfsarchief
 • Ruim 40.000 foto's in archief
 • Literêre jûn mei Koos Tiemersma
 • Wat kunnen we leren uit de Burgerlijke Stand van Fryslân?
 • Een proefschrift over Johannes Drusius
 • Denk Vooruit! Nieuwe archieven en nieuwe toegangen
 • Nije oanwinsten
 • Op 'e nij romte yn de Skriuwersarke
 • Undersiker oan it wurd: Douwe Drijver
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar
 • Kolofon | Colofon
 • Aktiviteiten | Activiteiten

Jaargang 2 (2006), nr. 2

 • Gean en kommen | Gaan en komen
 • In de ban van het boek (Haye Bijlstra)
 • Jubileumviering 130 jaar Buma Bibliotheek (Hans Laagland)
 • Familieleed in de virtuele schatkamer (Neeltje van der Weide en Frank Bosmans)
 • Levend dammen (Haye Bijlstra)
 • Samenwerking met de Justitiebibliotheek (Amarens Hibma)
 • Friese genealogische contactdag (Theo Kuipers)
 • Reistoer Fryske auteurs yn Fryslân
 • De Friese roots van Hanneke Ridder (Martha Kist)
 • Der wie ris in âld wyfke (Thys van der Veen)
 • Lezingen: Aukje Holtrop over Nynke van Hichtum | Douwe Draaisma oer de útstalling 'Tsjin it ferjitten'
 • Nije argivalia: Het archief van de LIJEMPF en andere aanwinsten (Barteld de Vries en Annemieke Nijdam)
 • Nije argivalia: It argyf fan it Roomsk Frysk Boun (Thys van der Veen)
 • Willem Wilman 'De Hear hat syn hân op him lein' (Thys van der Veen)
 • Inthie Jansz, de profeet uit Oosterzee (Jacob van Sluis)
 • Meiwurker oan it wurd: Tineke Neyman (Marijke de Boer)
 • Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar / Nieuws van de Stichting Vrienden van Tresoar
 • Kolofon | Colofon
 • Aktiviteiten | Activiteiten

Jaargang 2 (2006), nr. 1

 • Bij het vertrek van Douwe de Vries
 • AV-project Tresoar (Frank Bosmans)
 • Nije literatuerskiednis (Teake Oppewal)
 • Brieven fan en oan Obe Postma (Tineke Steenmeijer-Wielenga)
 • Wa kin ik der in deugd mei dwaan? (Jelle Yntema)
 • Nieuwkomers in Fryslân: een historische en culturele manifestatie over immigranten
 • '... en de naam zal dragen van Buma Bibliotheek (Hans Laagland)
 • Digitalisering van de Leeuwarder Courant (Luc de Vries)
 • De almanak als bedrijfsarchief (Martha Kist)
 • Nieuwe archivalia: CAF (Sjoerd de Haan)
 • Tink om 'e bocht (Otto Kuipers)
 • Vrijwilligerswerk bij Tresoar (Geesje Dam, Otto Kuipers, Johan Steendam)
 • De omzet van Tresoar (Siem van der Woude)
 • Nijs fan de Freonen fan Tresoar
 • Kolofon | Colofon
 • Aktiviteiten | Activiteiten

Jaargang 1 (2005), nr. 2

 • By it twadde nûmer / Bij het tweede nummer
 • Nieuwe Friezen? (Maaike Vriesema)
 • Het Kadasterarchief (Lourens Oldersma)
 • Indië moet vrij (Siem van der Woude)
 • Rink syn arke biedt romte oan Fryske skriuwers en dichters (Jelle Krol)
 • Durk van der Ploeg: De wrâld fan de skriuwer (Teake Oppewal en Thys van der Veen)
 • De fotocollectie van de Provincie Fryslân (Johan Steendam)
 • Joods gebedenboek terug in Leeuwarden (Uzi Hagaï)
 • Undersiker oan it wurd: Bastiaan David van der Velden
 • Oanwinsten (Jelle Krol)
 • Nije argivalia (Jelle Krol)
 • Collectie Van der Meer overgedragen (Lourens Oldersma)
 • Marten Sikkema ta oantinken (Tineke Steenmeijer-Wielenga)
 • It famylje-argyf Heerkens (Sytse ten Hoeve)
 • Friezen gezocht (Siem van der Woude)
 • Kolofon | Colofon
 • Aktiviteiten | Activiteiten

Jaargang 1 (2005), nr. 1

 • By it earste nûmer/ Bij het eerste nummer
 • Dekemastate (Barteld de Vries)
 • "Carricaturen der Halbertsma's" (Jelle Krol)
 • Introductiecursus Tresoar (Neeltje van der Weide)
 • Cartografie bij Tresoar (Meindert Schroor)
 • Bouwperikelen (Lourens Oldersma)
 • De 'Kaarte Figuratif' (Jelle Hagen)
 • De Stifting Freonen fan Tresoar / De Stichting Vrienden van Tresoar (Tineke Steenmeijer-Wielenga)
 • Makke yn Makkum (Haye Bijlstra)
 • Nieuwe archieven en nieuwe inventarissen (Annemieke Nijdam)
 • De organisatie van Tresoar (Lourens Oldersma)
 • Undersiker oan it wurd (Sicco van Albada)
 • Boukje Fokkema† (Jelle Krol)
 • Drama in Dekema (Theo Kuipers)
 • Argyf Operaesje Fers op ynternet (Teake Oppewal)
 • Meiwurker oan it wurk/wurd (Jeanette Beerda)